Længere ISTDP uddannelse

Længere ISTDP uddannelse

Længere ISTDP coregruppe uddannelse
ved psykolog Vesla Birkbak

I foråret 2020 starter jeg den 4. ISTDP coregruppe med base i Hammel (der er gode busforbindelser fra Århus).

På dette uddannelsesforløb vil et modul pr år blive varetaget af Jon Frederickson. Af hensyn til DP’s krav om flere undervisere, vil Bjarne Thannel fungere som gæstesupervisor på 2-3 moduler over de tre år. Gruppen mødes 3 intensive dage 4 gange om året, hver gang vil indholdet være en kombination af øvelser, supervision på baggrund af videooptagelser og diskussion af teori.

Deltagerantal

Deltagerantal for den kommende længere ISTDP coregruppe uddannelse er 6-8.

Moduloversigt

Modul 1; 11.-13. marts 2020 i Hammel

Modul 2; 10.-12. juni 2020 i Hammel

Modul 3; 9.-11. september 2020 i Hammel

Modul 4; okt/nov med Jon Frederickson og alle danske coregrupper i Odense (dato ikke fastsat)

Pris

24.000 kr. pr. år. Betaling foregår i 4 årlige rater, så der hver gang betales 1 måned før kursusafholdelse.

Deltagere

Psykologer, psykiatere og terapeuter (efter DP’s retningslinjer), som har gennemgået 5 dages ISTDP grundkursus. Grundkursus afholdes løbende.

Personlig udvikling

Der er ikke indbygget formaliseret egenterapi i uddannelsen, men i kraft af metodens kompleksitet, gruppens størrelse og, kravet om at vise eget arbejde opstår der en intensitet, som giver mulighed for ikke bare faglig, men også personlig udvikling.

DP godkendelse

Kurset forventes godkendt med 90 timer til Specialistuddannelsen i Psykoterapi voksne indenfor:

12.4.4.2 Specialiseringsmodulets teoretiske del, undervisning i teori og metode.

Desuden indeholder kurset 65-90 timers supervision (afhængigt af deltagerantal) på baggrund af videooptagelser (12.4.2)

Form

Hvert modul indeholder dels en teoridel, hvor stof som forudsættes læst, gennemgås af underviser. (Litteraturliste udleveres) Dels en øvelsesdel med metodetræning indenfor det pågældende emneområde. Og dels en supervisionsdel med udgangspunkt i deltagernes video-optagelser af eget terapeutisk arbejde. Det er således et krav, at man medbringer optagelser af eget terapeutisk arbejde.

Formål og indhold

Kurset bygger på teori fra klassisk psykoanalyse og tilknytningsteori. Teori og modeller som kendetegner Intensiv Dynamisk Korttidsterapi gennemgås med fokus på:

  • Teori om udvikling af psykopatologi
  • Teori om behandlingsrationale
  • Præsentation af empirisk forskning indenfor psykodynamisk og korttids-dynamisk terapi

Øvelser og rollespil bruges, med henblik på en gradvis udvikling af deltagernes færdigheder i;

  • At kunne skabe en bevidst og ubevidst terapeutisk alliance
  • At vurdere klientens psykodynamik, (stimulus, følelse, angst, forsvar og symptomer).
  • At kunne aflæse angst-manifestationer under terapien og sætte dem i relation til klientens vanskeligheder.
  • At foretage en ”moment to moment” psykodiagnose.
  • At kunne intervenere relevant ift klientens kapacitet og psykodynamik.
  • At kunne intensivere psykodynamisk terapi.

Undervisningsplan

Kurset består af 12 moduler, 4 moduler om året i 3 år. Hvert modul er af 3 dages varighed, og på hvert modul fokuseres på et specifikt emne. Se nedenfor.

 1.års tema:
Læring af færdigheder overfor klienter med lavt til moderat forsvar

 2.års tema:
Læring af færdigheder ift depressive, somatiserende og skrøbelige kl.

 3.års tema:
Læring af færdigheder ift. klienter med høj grad af forsvar

Spørgsmål og tilmelding til post@vesla-birkbak.dk